//////

KONTROLA I REGULOWANIE

Kontrola i regulowanie ważnych funkcji orga­nizmu odbywają się w mózgu albo bezpośrednio na szczeblu gruczołów wydzielania wewnętrznego. Re­gulacja wymaga często współdziałania wielu orga­nów. Sieć wewnętrznej łączności pomiędzy organami ma więc znaczenie podstawowe. Sieć ta ma charak­ter elektrochemiczny. Pozwala na przekazanie im­pulsów elektrycznych (będących informacją) za po­średnictwem nerwów. Równocześnie jest to proces chemiczny: gruczoł dokrewny wysyła hormon, bę­dący sygnałem chemicznym, do krwiobiegu. Wszy­stkie organy zasilane przez krew otrzymują także ten hormon, ale ze względu na zakodowane w nim instrukcje jedynie organy zainteresowane otrzymują informację o konieczności podjęcia akcji regulacyj­nej. Te sieci komunikacyjne tworzą system nerwo­wy i system gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Read More

PRZESYŁANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

System przetwarzania informacji składa się z per- ceptorów i pamięci; z organów przetwarzania, kon­troli i regulacji, i z dwóch wzajemnie powiązanych sieci komunikacji, jednego elektrochemicznego (ner­wy), a drugiego chemicznego (hormony).Perceptory przekształcają sygnały pochodzące z otoczenia w informacje rozpoznawalne przez system przetwarzania. Są to perceptory fotoelektryczne (wy­chwytywanie światła i obrazów), akustyczne (dźwię­ki), chemiczne (zapachy), mechaniczne (dotyk). Skła­dają się one na system zmysłów.Informacje gromadzone są w pamięciach i prze­twarzane w rozmaitych strefach szpiku kręgowego czy mózgu: strefie węchowej, wizualnej i słucho­wej.

Read More

ENERGIA Z POKARMÓW

Energia ‚wydobyta z pokarmów, tlen i inne konieczne substancje roz­prowadzane są przez płyn (krew) cyrkulujący w rozgałęzionej sieci. Cyrkulację tę podtrzymuje pra­ca pompy (serca), zdolnej przepompować od 5000 do 6000 litrów krwi dziennie. Krew transportuje także końcowe produkty procesów metabolicznych i dla­tego w systemie krwionośnym jest szereg filtrów,  które wychwytują z krwi te produkty końcowe (me­tabolity). Podstawowymi filtrami w organizmie są płuca, nerki i wątroba. Krew regenerowana jest w płucach dzięki elimi­nacji dwutlenku węgla i wchłanianiu tlenu przez hemoglobinę krwinek czerwonych. Nerki filtrują i wprowadzają do obiegu krew oczyszczoną z me­tabolitów. 99% płynu, który przepływa przez nerki, powraca do obiegu, a reszta przekształcona zostaje w mocz, przez który wydalane są odpady. Wątroba działa jak filtr chemiczny zatrzymujący i niszczący substancje wewnętrzne (albo pochodzące z zewnątrz), które mogą mieć toksyczne działanie na organizm.

Read More

TRANSFORMACJA ENERGII

System transformacji energii obejmuje liczne orga­ny i funkcjonuje w obwodzie niemal zamkniętym. Wykorzystuje pożywienie wpływające z wewnątrz i tlen, uruchamia kolejne przetwornice, sieć dystry­bucji, jednostki filtrujące, zajmujące się ponownym włączeniem elementów do obiegu i eliminacją od­padów. Produkty bogate w energię (cukry, tłuszcze) i w niezbędne surowce (proteiny, aminokwasy) przecho­dzą przez szereg konwertorów systemu trawiennego (żołądek, jelita). W trakcie tych transformacji sub­stancje zaczerpnięte z pokarmów zostają albo na­tychmiast zużyte albo zmagazynowane do późniejszego wykorzystania. Tlen z powietrza wdychany jest przez płuca, które wydalają w trakcie wydechu podstawowy gaz będący produktem spalania w or­ganizmie — dwutlenek węgla.

Read More

PODSTAWOWE FUNKCJE ORGANIZMU

Oto człowiek w pracy. Na przykład w przedsiębior­stwie, gdzie wykonuje jakąś wyspecjalizowaną funk­cję. Jego praca może być fizyczna (przemieszczanie czy ustawianie przedmiotów lub wydatkowanie siły) albo umysłowa (segregowanie, klasyfikowanie, prze­twarzanie informacji, organizacja, kontrola). Jego oddziaływanie na najbliższe środowisko przejawia się albo przez siły, albo przez informacje przekazywane innym ludziom czy maszynom.Co jest potrzebne temu człowiekowi do wykonania pracy i podjęcia wysiłku? W zasadzie energia i in­formacja. Energii dostarcza mu pożywienie, które zdobywa i spożywa regularnie. Informacje zaś nale­żą do dwóch kategorii. Zapas wyjściowy to wy­kształcenie, jakie otrzymał, które pozwala mu na wykorzystywanie umiejętności w wykonywanym za­wodzie. Następnie instrukcje, które kierują jego pra­cą, i sygnały pochodzące z otoczenia i wnętrza jego własnego organizmu. W zamian za swoją pracę czło­wiek otrzymuje wynagrodzenie, dzięki któremu za­opatruje się w żywność i inne niezbędne dobra usługi.

Read More

METAFORA ORGANIZMU

Metafora organizmu jest rzeczywiście ogromnie sugestywna. Według pięknego wyrażenia Judith Schlanger pozwala „zintegrować wiedzę i emocje”. Łączy złożoność i wzajemną zależność w integralną autonomiczną całość, w której bogactwo i różno­rodność związków między poszczególnymi elemen­tami wydają się czasami ważniejsze od samych ele­mentów.Na zakończenie pierwszego rozdziału odnajdzie­my znowu, na poziomie organizmu i komórki, za­sady i modele funkcjonowania wspólne „organiz­mom”, z którymi się już zetknęliśmy. Podobnie jak ekologia i ekonomia, organizm i komórka obserwo­wane będą pod „makroskopem”, aby skupić uwagę na zasadniczych kierunkach funkcjonowania, a także regulacji, i aby wyodrębnić podstawowe pojęcia no­wej metody traktowania złożoności.

Read More

ORGANIZM

Aby „wprowadzić na orbitę” nowe przedsiębiorstwo w bardzo krótkim czasie., trzeba (prócz pomysłów, ludzi i umiejętności) szczególnego typu kapitałów reprezentujących „potencjalną ener­gię”, niezbędną do wywołania reakcji, i jej samo- podtrzymywania. Może to pociągać za sobą znaczne ryzyko: ile energii trzeba wydatkować, zanim re­akcja ta przestanie ją pochłaniać i zacznie produko­wać niewielką jej nadwyżkę zdolną do wywołania reakcji łańcuchowej? Właśnie na ocenie takiego ry­zyka opiera się sztuka tworzenia przedsiębiorstwa.Od końca wieku XVIII i przez wiek XIX, w wyniku postępu wiedzy w dziedzinie anatomii, fizjologii i me­dycyny, liczni przyrodnicy i filozofowie, jak Worms, Spencer, Bonnet, Saint-Simon, rozszerzyli pojęcie or­ganizmu na całość społeczeństwa (organizm politycz­ny, organizm społeczny). Stosując czasami analogie naiwne czy śmiałe, dziś niekiedy wywołujące uśmiech, przyczynili się jednak do poszerzenia ho­ryzontów naszej wiedzy o życiu człowieka w społe­czeństwie.

Read More

NADMIAR WARTOŚCI

Nadmiar wartości wyprodukowany przez dobrze za­rządzane przedsiębiorstwo można porównać do nad­wyżek energetycznych. Ponowne wchłonię­cie tego nadmiaru i jego rozdzielenie na inwestycje strategiczne (konsolidacja sytuacji finansowej, wzmocnienie ekip, wzrost sieci sprzedażnej lub pro­dukcji) stanowi samofinansowanie. Zapewnia ono jednocześnie zachowanie struktury, wzrost środków dążenie do rozwoju. Celem każdego przedsiębior­cy w momencie, kiedy tworzy przedsiębiorstwo, jest uruchomienie i utrzymanie tego procesu samofinan­sowania.Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, nawet jeżeli zaczyna się od dwóch osób, może osiągnąć poziom wystarczający do utrzymania się i wzrostu, Często powiększy się znacznie dopiero po kilku latach. Bo iść szybciej oznacza prawie zawsze inwestować wię­cej pieniędzy.

Read More